DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.jokkebrok.eu BE0644812052

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

GEBRUIK VAN WWW.JOKKEBROK.EU

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel www.jokkebrok.eu zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.www.jokkebrok.eu garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. www.jokkebrok.eu wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wanneer www.jokkebrok.eu links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen.www.jokkebrok.eu aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door www.jokkebrok.eu niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

INFORMATIE GEBRUIKEN

www.jokkebrok.eu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s, behalve fotomateriaal van masterplan). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.baelskaai.be of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

WIJZIGINGEN

www.jokkebrok.eu behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

Indien u JOKKEBROK BVBA informatie verstrekt op enigerlei wijze, geeft u JOKKEBROK BVBA steeds uitdrukkelijk de toestemming om deze informatie te gebruiken met het oog op:
– het beantwoorden van uw aanvraag en/of het u bezorgen van de nodige documentatie;
– het opnemen en verwerken van uw gegevens in onze algemene klantendatabank;
– het voeren van promotie en prospectie door directe marketing via de (elektronische) post (hiermee wordt bedoeld dat JOKKEBROK BVBA de toelating heeft om u documentatie te verschaffen over nieuwe producten, services en promo’s van JOKKEBROK BVBA en haar klanten).
U hebt het recht een kopie te vragen van de informatie die JOKKEBROK BVBA over u bijhoudt alsook om fouten te (laten) verbeteren in de informatie of ze te laten verwijderen. De toestemming waarover JOKKEBROK BVBA beschikt om de informatie voor de aangeduide doeleinden te gebruiken kan op elk ogenblik ingetrokken worden. Bovendien kunt u zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de informatie verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.
JOKKEBROK BVBA behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde eenzijdig aan te passen. JOKKEBROK BVBA zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

© COPYRIGHT

Renders & tekeningen: jokkebrok bvba 

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die informatie opslaan en verzamelen. Ze worden opgeslagen op de computer of op een elektronisch apparaat van de Gebruiker wanneer die bepaalde websites of applicaties bezoekt. Cookies verzamelen informatie in verband met de surfgewoonten van de Gebruiker of over het apparaat van de Gebruiker. Zo kan een website de Gebruiker beter van dienst zijn en betere gebruikerservaringen bieden

Wat voor soort cookies gebruikt deze website?

Jokkebrok bvba (eigenaar van de website) gebruikt de hieronder beschreven cookies:

Eigen cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om bepaalde, door de Gebruiker aangevraagde diensten, te kunnen aanbieden. Als de Gebruiker deze cookies deactiveert, zal hij/zij de inhoud, de producten of de diensten van deze portaalsite niet meer kunnen gebruiken.

De soorten eigen cookies die op de portaalsite door de bovengenoemde entiteiten worden gebruikt en de informatie die via de cookies verkregen wordt, staan hieronder beschreven:

Type cookie / Doel / Specifiek gebruik

 Session cookie

Dit type cookie verzamelt informatie over de door de Gebruiker ingevoerde informatie en dezoekgeschiedenis, evenals data in verband met winkelmandjes.

Ze zijn enkel geldig tijdens het bezoek van de Gebruiker op de website. Ze bewaren geen informatie permanent op de harde schijf van de computer van de Gebruiker en ze verlopen op het einde van elke surfsessie.

Deze cookies worden enkel gelinkt aan een anonieme Gebruiker en verspreiden geen informatie die ons zou toelaten de identiteit te kennen of te kunnen achterhalen (naam en voornaam) van de Gebruiker die onze website bezoekt.

De ingevoerde gegevens van Gebruiker op de website opslaan.

Informatie verspreiden over diensten die specifiek door de Gebruiker werden aangevraagd en dit volgens de algemene voorwaarden van toepassing op de website.

Third party-cookies

Dit zijn cookies die strikt genomen niet noodzakelijk aanwezig moeten zijn om diensten via de website te kunnen aanbieden of op de website te kunnen surfen.

De cookies die niet noodzakelijk zijn voor een vlotte navigatie doorheen de website, worden niet op uw computer geïnstalleerd tot op het moment dat u de toestemming geeft om op een webpagina te surfen, en dit door minimaal 30 seconden lang op die pagina te surfen.

De types third party-cookies die op deze website worden gebruikt door de hierboven genoemde entiteiten en de informatie die ze verzamelen worden hieronder beschreven:

Naam van de cookie / Doel / session cookie/tracking cookie

 “_stid” (SHARETHIS)

Het doel van dit cookies is de Gebruiker te linken aan bepaalde interessegebieden, gebaseerd op de door de Gebruiker bezochte inhoud en op geplaatste aankopen en gedeelde objecten terwijl hij/zij op het internet surft.

Tracking cookie

“_uste” (SHARETHIS)

Het doel van deze cookies is nagaan of bepaalde cookies al eerder op de computer of het elektronisch apparaat van de Gebruiker werden geïnstalleerd. Zo vermijden ze dat in de daaropvolgende acht (8) uur, een nieuw cookie op zijn/haar computer of elektronisch apparaat zal worden geïnstalleerd.

Tracking cookie

“_unam” (SHARETHIS)

Het doel van deze cookies is het aantal Gebruikers tellen dat een bepaalde inhoud deelt en nagaan hoeveel bezoeken op een website gelinkt zijn aan die actie.

Tracking cookie

“UID, UIDR” (SCORDCARDSEARCH)

Dit zijn aanvullende cookies die door Sharethis werden gemaakt. Hun doel is de grootte van een bepaald publiek te analyseren, alsook de anonieme gebruikersstatistieken.

Tracking cookie

“__ga” (Google)

Dit cookie laat toe Gebruikers die de website bezoeken van elkaar te onderscheiden en dit zonder ons, in welke omstandigheden dan ook, toe te laten de identiteit van de Gebruiker te achterhalen.

Tracking cookie

“__utma” (Google)

Dit cookie creëert een uniek Gebruikers-ID. Dat uniek Gebruikers-ID biedt de mogelijkheid te registreren hoe vaak een Gebruiker een website bezoekt. Bovendien registreert het het eerste en laatste tijdstip waarop de Gebruiker het portaal bezocht.

Tracking cookie

“__utmb” (Google)

Het doel van deze cookies is het registreren van de tijdsduur die een Gebruiker nodig had om een pagina te bereiken. Deze cookies vervallen dertig (30) minuten na het laatste bezoek van een Gebruiker aan een pagina. Ze worden automatisch gedeactiveerd bij het overschakelen naar een andere website of bij het sluiten van de browser. Als de Gebruiker meer dan dertig (30) minuten op de website actief is en opnieuw een pagina opvraagt, dan wordt dit beschouwd als een nieuwe Gebruikerssessie.

Session cookie

“__utmc” (Google)

Dit cookie is in staat berekeningen te maken nadat de Gebruiker een sessie beëindigd heeft. Het laat toe na te gaan of de sessie actief moet blijven of een nieuwe sessie gestart moet worden.

Session cookie

“__utmz” (Google)

Dit cookie registreert het surfverkeer of de zoektocht van de Gebruiker, nodig om onze website te bereiken. Dit cookie is ontwikkeld met de “JavaScript”-bibliotheek en wordt uitgevoerd en geüpdatet telkens wanneer er informatie naar Google Analytics wordt verzonden.

Tracking cookie

“__utmv” (Google)

Dit cookie laat toe de data in het register van de Gebruiker te gebruiken met als doel om die vervolgens onder te verdelen in demografische gegevens, zoals het geslacht of de leeftijd van de Gebruikers die de website bezoeken, met als hoofddoel het verzamelen van statistieken in verband met de activiteit op de website en zo het verbeteren van de Gebruikerservaringen op de website. De informatie wordt verzameld via de code “__setVar” van de Google Analytics-code.

Tracking cookie

Hoe kan ik meer informatie verkrijgen over het gebruik van cookies en over de mogelijkheid, indien van toepassing, tot het blokkeren of verwijderen van de cookies?

Het staat de Gebruiker vrij te beslissen of onze cookies al dan niet op zijn/haar harde schijf gekopieerd mogen worden en  om een melding op het scherm te laten verschijnen telkens wanneer de installatie van een cookie plaatsvindt (individueel cookie) en om te beslissen of dat cookie op dat moment op de harde schijf gekopieerd mag worden.

Het gebruik van third party-tools is online beschikbaar.

Bepaalde third party-tools zijn online beschikbaar en laten de Gebruiker toe om de cookies te raadplegen op elke website die hij/zij bezoekt en de cookies dan te deactiveren. Bijvoorbeeld, indien de Gebruiker niet gevolgd wenst te worden door “Google Analytics” op alle websites, kan hij/zij deze pagina bezoeken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Indien de Gebruiker zijn/haar webbrowser zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, of specifiek de cookies van deze website, dan kan hij/zij problemen ondervinden bij het uitvoeren van een online aankoopproces op onze website. Bijgevolg kan de Gebruiker een tragere surfervaring ondervinden of foutmeldingen te zien krijgen.

De aanvaarding en het gebruik van cookies op deze website door de Gebruikers kan op elk moment afgewezen worden door de configuratie van de browser aan te passen. Meer info? Contacteer ons via info@jokkebrok.eu.

 

DISCLAIMER

  • De vastgoedmakelaar en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website van de vastgoedmakelaar en verwante informatiediensten.
  • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
  • De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De vastgoedmakelaar en zijn informatieaanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
  • De vastgoedmakelaar is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is hij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen of verantwoordelijk tav de gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data dmv deze dienst, en dit zelfs indien de vastgoedmakelaar gewaarschuwd werd voor zulke schade.
  • Het is mogelijk dat de vastgoedmakelaar een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en de vastgoedmakelaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
  • Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.